Om prosjektet

Prosjektet «Et sted å være ung» (UngHus) i korte trekk

Prosjekttype: Innovasjonsprosjekt

Fullt navn: Et sted å være ung. Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder

Kortnavn: UngHus

Prosjektvarighet: 1. september 2018 – 31. desember 2021

Finansiering: 7 millioner kroner fra Norges Forskningsråds FORKOMMUNE-program (som har som mål å styrke innovasjon i kommunene), totalsum 9,3 mill.

Hovedmål: Utvikle et rammeverk for medvirkningsmetoder som er intuitivt, tilgjengelig i hverdagen og enkelt å ta i bruk for bydeler/kommuner, ved etablering, utvikling og evaluering av lokale ungdomsalternativ.

Samarbeidspartnere:  15 samarbeidspartnere vil delta i felles samlinger og erfaringsutveksling, få prosess-støtte ved egne utviklingsprosjekter rundt «ungdomshus/steder», samt få tilgang på prototyper og metodikk.

Arbeidspakker: Prosjektet består av 6 arbeidspakker, som du kan lese mer om her.


Prosjektet skal utvikle:

1) generativt rammeverk for medvirkningsprosesser rettet mot ungdom,

2) digitale ressurser og verktøy for innovative metodevalg, kunnskapsinnhenting og evaluering,

3) retningslinjer for styrking av relasjon til egen ungdomsbefolkning gjennom medforsking,

4) læringseksempler på medforsking og medvirkning ved utvikling av ungdomshus-prosjekter,

5) systematikk for å etablere ungdom som vedvarende lokal ressurs gjennom opplæring i medvirkning, lokaldemokrati og kunnskapsproduksjon

6) prosessverktøy som styrker innovasjons- og endringsprosesser i egen organisasjon, gjennom involvering av borgere som medforskere.


Etter 3 år vil bydelen/kommunen ha:

1) økt kompetanse i medvirkningsprosesser, medvirkning blir en integrert del av virksomheten

2) tilgang på ressurser og digitale verktøy rundt metodevalg og kunnskapsinnhening

3) styrket forståelse for og relasjon til egen ungdomsbefolkning

4) utviklingsbistand ved konkrete ungdomshus-prosjekter

5) utvidet andelen ungdom som lokal ressurs gjennom opplæring i medvirkning, lokaldemokrati og kunnskapsproduksjon

6) bedre kunnskapsgrunnlag og betingelser for å jobbe med innovasjons- og endringsprosesser i egen organisasjon.


Hva lærer ungdommene som deltar?

• Learning by doing, praktisk erfaring

• Demokratiforståelse, medborgerskap, medvirkning

• Folkehelse & livsmestring (identitet, mangfold, menneskeverd)

Forskningsmetode & etikk (utforskertrang, kritisk tenking)

Idéutvikling & kollektiv kreativitet (skaperglede, engasjement)

• Kjennskap til planprosesser – egne muligheter for å påvirke

Faglig: bygg, statistikk, media

Ledelse og samarbeid på tvers